ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" ЕООД, наричано по-долу  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://paperish.studio/ (наричани по-долу Потребители), от друга.

 "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206152586 , със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ж.к. Младост 4, бл. 455, имейл адрес info@paperishstudio.com, телефон: 0882823610 / 0898449448.

Mоля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://paperish.studio/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://paperish.studio/, всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО", като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО".

I.  ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от"ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2"ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" e електронен магазин, достъпен на сайтаhttps://paperish.studio/, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" стоки.

II.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3 (1) "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://paperish.studio/ и на IP адреса на Потребителя.

(2) "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО".

Чл. 4 (1) "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията  за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2) В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО".

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО", да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО", чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава и/или създава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО".

(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО".

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО".

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО". За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

III.  ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО", за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" стоки в електронния магазин.

(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО".  

(3) При липса на наличност от дадена стока"ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" си запазва правото да откаже поръчката.

Чл. 10 (1) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО",  Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

(2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

IV.  ЦЕНИ   И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите са в български лева и включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 12 "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО"  може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО". Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

V.  ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https://paperish.studio/ е възможно плащане чрез наложен платеж.

(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката. В случаите, когато цената за доставка е фиксирана, Потребителят трябва да заплати фиксираната цена.

Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна-доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17 "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна-доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „"ПЕЙПЪРИШ СТУДИО".       

VI.  ДОСТАВКА

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://paperish.studio/.

– Доставката е за сметка на "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" при поръчки над 100лв.

(2) Преди изпращане на поръчаната стока, "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(3) "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 19 Доставката се извършва в срок от 2 до 3 работни дни след направена поръчка. При извънредни обстоятелства "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 20 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

Чл. 21 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 23"ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

VII.  ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) Уведомяването може да бъде направено чрез изпращане на имейл в свободен текст на адрес info@paperishstudio.com като се опише детайлно продуктът, номер на поръчка и банкова сметка по която да бъдат възстановени средствата.

(4) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(5) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(6)  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 4, без да уведоми  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 25 Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

Чл. 26  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки. Доставката на върнатите стоки е за сметка на Потребителя.

VIII.  РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 27 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 28 Потребителят не може да оспори несъответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

Чл. 29 (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(2) Рекламацията се подава устно на посочения от  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" телефон или писмено чрез посочения имейл.

(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и имейл адрес за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

    1. касова бележка или фактура;

    2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

    3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 30 (1)  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра.

(2) Когато  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 31 (1)  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 32 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

    1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

    2. намаляване на цената

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

IX.  ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 33  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

X.  ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 34 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО", и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО",   "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО".

Чл.35 (1) "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2)  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги.  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

XI.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 37 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 38 Писмената форма на договора се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

XII.  ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 39 Органите, регулиращи дейността на  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" са Комисия за защита на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

–       Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

–       тел: 0700 111 22

–       email: info@kzp.bg

–       адрес: гр. София, пл. Славейков, № 4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

–       Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

–       тел: 02/91-53-518

–       email: kzld@cpdp.bg

–       адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Чл. 40 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 41 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 42 (1)  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми  "ПЕЙПЪРИШ СТУДИО" в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 43 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.